طراحی و تولید و بازسازی و بهینه سازی انواع گرمکنهای القایی با توجه به گروه فنی متخصص این شرکت ، یکی دیگر از توانایی های این شرکت میباشد

استفاده از گرمکنهای القایی در صنایع گوناگون کاربرد های فراوانی از جمله مونتاژ و دمونتاژ و تعویض انواع قطعات صنعتی با انطباق پرسی از جمله بیرینگ ، بوش ، چرخدنده ، رینگ ، اسپیسر و … دارد لذا با توجه به کاربرد زیاد و نیز وابسگی صنایع به واردات ، این نیاز به درستی و مطابق نیاز مشتریان و صنایع احساس گردید و گامی دیگر در ایجاد خودکفایی برداشته شد.

گرمکنهای القایی این شرکت بنا به درخواست مشتریان گرامی طراحی ، بازتولید و ساخت میگردد. از جمله برای بیرینگ

البته با توجه به خرابیهای مشاهده شده در این تجهیزات بر آن شدیم که تعمیرات را نیز جهت کاهش هزینه های مصرفی در صنایع انجام دهیم . این فعالیت بر اساس نیاز مشتریان و پس از بررسیهای انجام شده صورت میپذیرد.