false brinellingخرابی failure

خرابی False Brinelling

خرابی failure false brinelling در اثر لرزش و حمل نامناسب رخ میدهد

خرابی ربایش - seizure

خرابی ربایش – Seizure

خرابی ذوب سطحی seizure بر اثر گرمایش زیاد بیرینگ بوجود می آید